Návrh nových stanov Handball club Zubří z.s.

Stanovy Handball club Zubří z.s.

 

Článek 1

Název a sídlo spolku

 

Název spolku: Handball club Zubří z.s.

Sídlo spolku: Hlavní 492, 756 54 Zubří

 

Článek 2

Účel spolku

 

Handball club Zubří z.s. (dále jen HCZ) je spolkem, který je samosprávným a dobrovolným svazkem svých členů k uplatňování společného zájmu spočívajícího v provozování tělovýchovy, propagace a podpora házené jako sportu, provozování a spravování sportovišť a dále spočívajícího v organizační, osvětové, kulturní a hospodářské činnosti.

 

Článek 3

Poslání a úkoly spolku

 

 1. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v článku 2 co by společného zájmu jeho členů. Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Hlavní činností spolku nemůže být podnikání nebo jiná výdělečná činnost.

Hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti může spolek vyvíjet jen jako vedlejší činnost a její účel spočívá v podpoře hlavní neziskové činnosti spolku nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

 1. HCZ organizuje zejména vlastní tělovýchovný a sportovní proces a v souladu se svými zájmy též usiluje o zpřístupnění různých forem tělesné kultury, především mládeži a dalším zájemcům ze všech vrstev veřejnosti.
 2. Za tímto účelem podle podmínek a zásad těchto stanov plní zejména tyto hlavní úkoly:
  1. zpracovává koncepci rozvoje sportovní a tělovýchovné činnosti,
  2. vytváří předpoklady pro úspěšnou organizaci a zabezpečení rozvoje sportu a tělovýchovy a pro tuto činnost získává svoje členy a ostatní občany, zvláště mládež,
  3. vytváří ekonomické předpoklady k rozvoji své činnosti,
  4. k zajištění svého poslání provozuje samostatnou hospodářskou činnost, podnikatelskou činnost a podílí se v obchodních společnostech,
  5. buduje, provozuje a udržuje svá tělovýchovná a sportovní zařízení,
  6. chrání práva a oprávněné zájmy všech svých členů související s činností HCZ uvnitř a navenek, a za tím účelem spolupracuje s ostatními orgány obce, házenkářského hnutí apod. a s jednotlivci,
  7. v souladu se svými zájmy a potřebami rozvíjí různé formy kulturní a společenské činnosti,
  8. napomáhá rozvoji veřejného života, zdraví, ochrany životního prostředí, osvětové činnosti v obci a zdejším regionu,
  9. provozuje závodní sportovní činnost tak, aby důstojně reprezentovala obec a zdejší region na vrcholné národní i mezinárodní úrovni.

 

Článek 4

Členství ve spolku

 

 1. Členství v HCZ je dobrovolné. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 15 let (občané České republiky i cizí státní příslušníci), kteří souhlasí se stanovami. Do věku 18 let se může fyzická osoba stát členem HCZ jen na základě písemného souhlasu zákonných zástupců.
 2. Členem spolku mohou být i právnické osoby, které souhlasí se stanovami a které chtějí přispět k rozvoji sportu, tělovýchovy a jiných forem tělesné kultury v rámci HCZ. Právnické osoby zastupuje jejich statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce.
 3. Druhy členství

Členství ve spolku může být:

 1. individuální – aktivní sportovci,
 2. základní (ostatní členové),
 3. čestné členství.

Individuální členství je spojeno s jednotlivými fyzickými osobami – aktivními sportovci hrajícími házenou za Handball club Zubří z.s. s právy a povinnostmi stanovenými těmito stanovami a právními předpisy, navíc s povinností při ukončení členství v důsledku zahraničního angažmá, byť se souhlasem Českého svazu házenkářů uhradit HCZ veškeré náklady, které byly spojeny s jeho výchovou a odborným růstem v rámci HCZ. S individuálním členstvím je spojena povinnost platit členské příspěvky a další klubové poplatky a s tímto individuálním členstvím je spojeno hlasovací i volební právo.

Se základním členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnostmi stanovená těmito stanovami a právními předpisy. Se základním členstvím je spojena povinnost platit členské příspěvky a další klubové poplatky a s tímto základním členstvím je spojeno hlasovací i volební právo.

Čestnými členy se mohou stát osoby, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj či dosáhly významných výsledků na národních či mezinárodních akcích. O přijetí za čestného člena rozhoduje výbor. S čestným členstvím není spojeno placení členských příspěvků a dalších klubových poplatků a čestní členové nemají volební právo a hlasovací právo.

 1. Vznik členství:

Členství ve spolku vzniká schválením písemné přihlášky výborem spolku. Osoba, která podala přihlášku za člena spolku, stává se členem spolku ke dni rozhodnutí výboru o schválení přihlášky

Členská přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefon, popř. e-mailovou adresu člena. V členské přihlášce musí člen projevit vůli řídit se stanovami spolku.

 1. Seznam členů

Výbor vede seznam členů spolku, který je přístupný všem členům spolku v jeho sídle. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí výbor při jakékoliv změně bez zbytečného odkladu. Seznam členů může být uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni.

 

 

 1. Zánik členství

Členství ve spolku zaniká:

 • Dobrovolným vystoupením člena; členství končí dnem doručení písemného oznámení o vystoupení výboru spolku.
 • Úmrtím člena – fyzické osoby.
 • Zánikem člena bez právního nástupce – právnické osoby.
 • Zánikem spolku.
 • Vyloučením člena v případě, pokud svým jednáním porušuje cíle, principy a poslání spolku a poškozuje dobré jméno spolku. Důvodem pro vyloučení člena je i nezaplacení členských příspěvků do doby splatnosti příspěvků stanové těmito stanovami, a po poskytnutí přiměřené lhůty k jejich úhradě.

O vyloučení rozhoduje výbor na návrh kteréhokoliv člena spolku. S návrhem na vyloučení musí být člen, jehož vyloučení se navrhuje, seznámen nejméně 15 dnů přede dnem jednání výboru o jeho vyloučení. Rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně a musí být odůvodněno. Vyloučený člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí výboru HCZ v písemné podobě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala kontrolní komise. Kontrolní komise zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám, a to do 30 dnů od doručení žádosti o přezkoumání.

Při ukončení členství je člen povinen uspořádat své majetkové vztahy k HCZ. Člen nemá nárok na vrácení zaplacených členských příspěvků ani jejich poměrné části.

 1. Členové spolku neručí za jeho dluhy (§ 215 odstavec 2 občanského zákoníku).

 

Článek 5

Práva a povinnost členů spolku

 

 1. Práva členů spolku

Člen HCZ má zejména tato práva:

 • podílet se na činnosti HCZ a k tomu využívat jeho zařízení,
 • obracet se na orgán HCZ se svými podněty, návrhy, dotazy, s právem jejich vyřízení,
 • být pravidelně informován o činnosti, chodu a dění spolku,
 • účastnit se jednání valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
 • požadovat informace o činnosti a hospodaření všech orgánů HCZ,
 • aktivní sportovci mají možnost účastnit se akcí spolku, startovat a veřejně vystupovat pod názvem spolku,
 • volit a být volen do řídicích a kontrolních orgánů HCZ, pokud člen dosáhne věku 18 let,
 • využívat tréninkové centrum spolku podle provozního řádu,
 • využívat všech služeb poskytovaných spolkem,
 • využívat rad trenéra, servismenů a výživových poradců,
 • propagovat sponzory,
 • podporovat členy spolku.
 1. Povinnosti členů spolku

Člen spolku je povinen:

 • dodržovat tyto stanovy a plnit rozhodnutí přijatá orgány HCZ,
 • aktivně se podílet na činnosti HCZ,
 • hájit zájmy HCZ, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
 • šetřit, chránit a zvelebovat majetek HCZ,
 • platit řádně a včas členské příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánu HCZ, smluv a vnitřních předpisů spolku,
 • pravidelně se účastnit jednání valné hromady spolku,
 • při účasti v soutěžích dodržovat ustanovení příslušných svazových a legislativních předpisů.

 

Článek 6

Členské příspěvky a klubové poplatky

 

Členské příspěvky a klubové poplatky jsou základním projevem příslušnosti člena k HCZ jako celku, pro něhož představují nedílnou součást finančních příjmů. Výši a způsob platby členského příspěvku a klubového poplatku stanoví výbor spolku. Členské příspěvky, které stanoví pro každý kalendářní rok výbor HCZ jsou splatné vždy k 25.1. příslušného roku, za který jsou členské příspěvky placeny.

Výbor HCZ je oprávněn stanovit svým členům klubové poplatky.

 

Článek 7 

Orgány HCZ

 

Handball club Zubří z.s. má tyto orgány:

 1. valnou hromadu,
 2. výbor,
 3. kontrolní komisi.

 

a)

Valná hromada

 

 1. Nejvyšším orgánem Handball clubu Zubří z.s. je valná hromada. Svolává ji výbor HCZ nejméně 1x za rok. Valná hromada se svolává nejméně 15 dnů před jejím konáním, a to zveřejněním oznámení o konání valné hromady na internetových stránkách spolku a vyvěšením oznámení o konání valné hromady na klubové tabuli. V pozvánce musí být uvedeno místo, čas a pořad jednání. Valnou hromadu řídí předseda výboru, popř. jiný člen výboru pověřený předsedou výboru. Zasedání valné hromady může být blíže upraveno v Řádu valné hromady.

Valné hromady se mají právo účastnit všichni členové HCZ, čestní členové však jen s hlasem poradním. Člen spolku může být na valné hromadě zastoupen na základě plné moci, podpis nemusí být úředně ověřen.

Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech členů spolku, k přijetí usnesení je nutná prostá většina přítomných členů spolku, přičemž každý člen má 1 hlas, hlasy členů jsou si rovny.

O rozhodnutích přijatých na zasedání valné hromady pořizuje valnou hromadou pověřený člen spolku zápis.

Mimořádná valná hromada musí být svolána výborem HCZ na žádost nejméně 1/3 členů HCZ starších 18 let, nebo předsedy výboru nebo předsedy kontrolní komise, a to nejpozději do 21 dnů od doručení takového podnětu.

 1. Valná hromada zejména:
  1. určuje hlavní zaměření činnosti spolku na další období,
  2. projednává zprávu o činnosti a hospodaření HCZ a schvaluje výsledky hospodaření spolku za uplynulý rok,
  3. projednává zprávu kontrolní komise o činnosti HCZ,
  4. schvaluje změny stanovy,
  5. volí a odvolává členy statutárního orgánu,
  6. volí a odvolává členy kontrolní komise,
  7. plní úkoly odvolacího orgánu proti rozhodnutí všech orgánů HCZ,
  8. rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad zasedání při jeho ohlášení (pozvánka), lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných hlasovat.

 

 1. b)

Výbor HCZ

 

 1. Statutárním a výkonným orgánem spolku je výbor, který je kolektivním orgánem a který řídí činnost spolku v souladu se zákonem a těmito stanovami po celé funkční období.
 2. Členy výboru volí valná hromada na dobu 4 let. Výbor je 9členný. Opětovná volba za člena výboru je možná.
 3. Výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu výboru. Jménem spolku jedná předseda výboru samostatně.
 4. Výbor vede seznam členů spolku.
 5. Výbor je povinen:
  1. archivovat veškeré zápisy ze zasedání valné hromady,
  2. každoročně předložit valné hromadě zprávu o činnosti a hospodaření HCZ a výsledky hospodaření spolku za uplynulý rok,
  3. každoročně předložit valné hromadě ke schválení program činnosti spolku na další období a návrh hospodaření na další období.
 6. Výbor svolává předseda a schází se zpravidla jednou měsíčně. Ze svých zasedání pořizuje zápis. Výbor se usnáší za přítomnosti alespoň 2/3 většiny svých členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných na jednání výboru, každý člen výboru má 1 hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru.
 7. Členem výboru může být fyzická i právnická osoba, která je členem spolku. Je-li členem výboru právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v tomto orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje její statutární orgán.
 8. Funkce člena výboru je neslučitelná s členstvím v kontrolní komisi.
 9. Členství ve výboru HCZ zaniká:
  1. uplynutím volebního období,
  2. odvoláním z funkce valnou hromadou HCZ,
  3. vzdáním se členství ve výboru HCZ,
  4. úmrtím člena,
  5. zánikem členství.
 10. Výbor HCZ odpovídá valné hromadě HCZ za chod Handball clubu Zubří z.s. v souladu s jeho posláním a úkoly, za dodržování platných zákonů, vyhlášek a předpisů, zejména:
  1. za rozpracování usnesení valné hromady a jeho realizaci,
  2. za ochranu majetku HCZ a řádné hospodaření s ním,
  3. zajišťuje optimální využití, provoz, údržbu a výstavbu tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k plnění úkolů HCZ,
  4. zajišťuje vzájemně výhodnou spolupráci s ostatními sportovními organizacemi, podniky, společnostmi i jednotlivci,
  5. schvaluje mezinárodní sportovní styk,
  6. schvaluje odměny trenérů a dalších členů realizačních týmů a systém odměňování hráčů,
  7. schvaluje vstup HCZ do jiných organizací a vystoupení z nich, schvaluje ekonomickou účast na jejich činnosti a jiné formy spolupráce zásadního charakteru,
  8. rozhoduje o všech záležitostech pracovně-právních vztahů v HCZ,
  9. rozhoduje o vypořádání sportovců z HCZ při odchodu do zahraničí,
  10. vede seznam členů spolku,
  11. zajišťuje archivaci všech důležitých materiálů, připravuje zprávy, informace a návrhy plánu činnosti a rozpočtu pro valnou hromadu a rozhoduje o všech otázkách, které nejsou výlučně vyhrazeny valné hromadě.
 11. K zajištění svých úkolů si HCZ vytváří profesionální aparát – zaměstnává zaměstnance v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Organizační schéma zaměstnanců určuje výbor HCZ.
 12. Výbor HCZ uzavírá smlouvu se sekretářem HCZ, který je ze své činnosti zodpovědný výboru HCZ. Sekretář HCZ:
  1. je nadřízený všem zaměstnancům HCZ,
  2. zabezpečuje chod HCZ a plnění usnesení výboru HCZ,
  3. koordinuje a kontroluje přímo činnost HCZ,
  4. účastní se jednání výboru na jeho vyzvání.

 

 1. c)

Kontrolní komise

 

 1. Kontrolní komise má 3 členy. Členové kontrolní komise volí ze svého středu předsedu.
 2. Členy kontrolní komise volí a odvolává valná hromada na dobu 4 let, které je shodné s volebním obdobím výboru spolku.
 3. Kontrolní komise je nezávislá na statutárním orgánu spolku.
 4. Kontrolní komise dohlíží na záležitosti spolku, zda jsou řádně vedeny a vykonává-li je spolek v souladu se stanovami a právními předpisy, dohlíží na činnost výboru.
 5. Kontrolní komise zejména:
  1. kontroluje plnění usnesení valné hromady HCZ,
  2. kontroluje dodržování pravomocí orgánů HCZ,
  3. kontroluje hospodaření s finančními prostředky a s majetkem HCZ,
  4. je odvolacím orgánem při vyloučení člena HCZ.
   1. Každý člen i zaměstnanec HCZ je povinen kontrolní komisi poskytnout bez prodlení úplné a pravdivé informace o činnosti HCZ a má právo se na kontrolní komisi obracet se stížnostmi a podněty.
   2. Kontrolní komise předkládá svá zjištění, návrhy a doporučení výboru HCZ, který je povinen se jimi zabývat, zvážit je a oznámit kontrolní komisi do 2 měsíců své stanovisko nebo rozhodnutí.
   3. Předseda kontrolní komise má právo se účastnit schůzí výboru HCZ jako člen s hlasem poradním.
   4. Kontrolní komise je schopna usnášení, je-li zasedání přítomna minimálně polovina jejích členů. Usnesení je přijato, pokud pro jeho přijetí hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů.
   5. Ze zasedání komise je předseda povinen nechat pořídit zápis s uvedením přítomných osob, programu jednání a jejích závěrů.

 

Článek 8

Majetek a hospodaření HCZ

 

 1. Majetek HCZ tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
 2. Zdrojem majetku jsou zejména:
  1. majetek, majetková práva a finanční prostředky na účtech,
  2. členské příspěvky a klubové poplatky,
  3. dobrovolné příspěvky a dary,
  4. dotace od sportovních organizací a svazů,
  5. dotace od orgánů státní správy a samosprávy,
  6. příjmy z vlastní tělovýchovné, sportovní, společenské, obchodní a jiné hospodářské činnosti,
  7. zisky z reklam a pronájmu majetku.
 3. Hospodaření HCZ se řídi rozpočtem na jeden rok, schváleným valnou hromadou HCZ.
 4. Hospodařit se základními prostředky v majetku HCZ je možno pouze na základě smlouvy s výborem HCZ a zájemcem o toto hospodaření.
 5. Hospodaření s předměty postupné spotřeby a DKP v majetku HCZ je možno na základě smlouvy, kterou zájemce uzavře s výborem HCZ.
 6. Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu mohou disponovat předseda HCZ a sekretář HCZ a dále v rámci písemného pověření uděleného předsedou HCZ další členové výboru HCZ nebo zaměstnanci HCZ. Podávání objednávek či jiných forem závazků likvidovaných přes účet HCZ je nutný podpis dvou oprávněných zástupců HCZ.
 7. Člen orgánu HCZ má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s výkonem funkce.

 

Článek 9

Závěrečná ustanovení

 

 1. Na základě rozhodnutí mimořádného sjezdu ČSTV konaného dne 25.3.1990 v Praze se Handball club Zubří z.s. považuje též za jednu z nástupnických organizací po ČSTV, a to v rozsahu majetkových práv a povinností, jak jsou evidenčně zachyceny v příslušných dokladech ke dni registrace.
 2. Znění těchto stanov bylo schváleno valnou hromadou konanou dne ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

banner2